تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

همه چی ارزونه !!!

تمامی فایل ها با تخفیف ویژه در سایت قرار میگیرد. در ضمن برخی محصولات سایت در جمعه با تخفیف 80 درصدی ارائه میشود ...


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بنظر شما دوستان گرامی چه مطالبی در سایت قرار داده شود ؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 121
  • بازدید دیروز : 172
  • بازدید کل : 178168

بررسي تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس


بررسي  تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکيده.........................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: کلیات پژوهش.............................................................................................

1-1 مقدمه:............................................................................................................................................................

1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع...............................................................................................................

1-3 اهداف پژوهش:............................................................................................................................................

1-4 اهميت پژوهش:............................................................................................................................................

1-5 نوع طرح پژوهش:........................................................................................................................................

1-6 متغيرهای پژوهش:........................................................................................................................................

1-7 فرضيه های پژوهش:.....................................................................................................................................

1-8 قلمرو پژوهش:..............................................................................................................................................

1-1-8 قلمرو موضوعی..............................................................................................................................

2-1-8 قلمرو مکانی ..................................................................................................................................

3-1-8 قلمرو زمانی ..................................................................................................................................

1-9 محدوديتهای پژوهش ..................................................................................................................................

1- 10 روش پژوهش...........................................................................................................................................

1-11 روش جمع آوری اطلاعات ......................................................................................................................

1-12 ابزار اندازه گيری اطلاعات .......................................................................................................................

1-13 واژگان کليدی و اصطلاحات....................................................................................................................

1-14 ساختار پژوهش..........................................................................................................................................

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش........................................................................

1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون.............................................

2-1 مقدمه:............................................................................................................................................................

2-2 گفتار اول: تاريخچه.......................................................................................................................................

2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز......................................

2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42).........................................................................................................

2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49).......................................................................................................

2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)....................................

2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات.......................................................

2-3 گفتار دوم: مبانی نظری.................................................................................................................................

2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات...........................................................................................................

2-3-2 شناخت.....................................................................................................................................................

2-3-3 عدم شناخت.............................................................................................................................................

2-3-4 تهاتر..........................................................................................................................................................

2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم...................................................................................................................

2-3-6 معاملات مرتبط........................................................................................................................................

2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی.........................................................................................................

2-4-1 ترازنامه.....................................................................................................................................................

2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر...................................................................................................................

2-4-3 يادداشتهای توضيحي صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام.........

2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای.............................

مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه...............................................................................................................

2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟..................................................................................................................

2-5-2 تاريخچه انرون.........................................................................................................................................

2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون......................................................................................

2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی.....................................................

2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص...........................................................................................................

2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................................................

2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص.............................................................................................................

2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه..................................................................................................

2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی...............................................................................................................

2-2-1 مقدمه........................................................................................................................................................

2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه .................................................................

2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است..............................................

2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی ................................................................................................................

3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه.........................................

1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی..................................................................................

2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی.......................................................................................................

2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق.....................................................................................................

2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه..................................................

2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها..........................................................................

3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزايش کنترل....

2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل ........

نمی شود ...............................................................................................................................................................

2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود.....................................................................................

2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها......................................................................

2-2-5 تلفيق.........................................................................................................................................................

2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت..................................................................................................................

1-2-3 ارزيابی معامله...........................................................................................................................................

2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی...........................................................................................

3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت...................................................

2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار...................................................................................................

1-2-4 ارزيابی معامله...........................................................................................................................................

2-2-4 اجاره های سرمايه ای...............................................................................................................................

3-2-4 اجاره های عملياتی...................................................................................................................................

4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار.....................................

5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها......................................................................................

2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد..................................................................................................

1-2-5 ارزيابی معامله...........................................................................................................................................

2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی...........................................................................................

3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد.........................................

4-2-5 شيوه حسابداری.......................................................................................................................................

2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی.....................................................................................................................

1-2-6 ارزيابی معامله...........................................................................................................................................

2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی...........................................................................................

3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا........................................................................................

4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري ................................................................................

5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟......................................................

6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟.................................................................................................

7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی...............................................................

2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم.....................................................

1-2-7 ارزيابی معاملات......................................................................................................................................

2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140.....................................................................................................

3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی....................................

2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی .........................................................................................

1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل......................................................................................................................

2-2-8- طبقه بندی نسبتها ...................................................................................................................................

3-2-8- فرض تداوم فعالیت ...............................................................................................................................

2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش ..................................................................................................................

1-2-10: نتيجه گيري...........................................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي).............................................................

1-3 مقدمه............................................................................................................................................................

2-3 اهداف پژوهش............................................................................................................................................

3-3 روش جمع آوري داده ها............................................................................................................................

4-3 قلمرو پژوهش..............................................................................................................................................

5-3 جامعه آماري................................................................................................................................................

6-3 نحوه گردآوري اطلاعات.............................................................................................................................

7-3 نمونه گيري...................................................................................................................................................

8-3 فرضيه هاي پژوهش.....................................................................................................................................

9-3 متغيرهاي پژوهش........................................................................................................................................

10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش..........................................................................................................

11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش.................................................................................................................

12-3 روش آماري آزمون فرضيه ها..................................................................................................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش.............................................................

1-4 مقدمه............................................................................................................................................................

2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 80.....................................................................................................................

3-4 نتايج تحليل داده ها- سال 81.....................................................................................................................

4-4 نتايج تحليل داده ها- سال 82.....................................................................................................................

5-4 نتايج تحليل داده ها- سال 83.....................................................................................................................

6-4 نتايج تحليل داده ها- سال 84.....................................................................................................................

7-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85.....................................................................................................................

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات...........................................................................

1-5 مقدمه............................................................................................................................................................

2-5 خلاصه اي از كل پژوهش..........................................................................................................................

3-5 خلاصه يافته های پژوهش...........................................................................................................................

4-5 نتيجه گيري...................................................................................................................................................

5-5 پيشنهادات....................................................................................................................................................

1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش ................................................................................................

2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي........................................................................................................

6-5 محدوديت هاي پژوهش..............................................................................................................................

7-5 فهرست منابع ..............................................................................................................................................

فصل ششم :پیوستها.....................................................................................................

1-4جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال 1380 140

2-4 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

3-4 آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-4 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-5 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-6 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-7 جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1380

4-8 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-9جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1380

4-10 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-11 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-12 جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-13 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-14 جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-15 جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-16 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-17 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1380

4-1 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-2 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-3 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-4 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-5 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-6 نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-7 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-8 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-9 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-10 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1380

4-18 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-19 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-20 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-21 جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-22 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-23 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-24 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-25 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-26 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-27 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-28 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-29 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-30 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب سال 1381

4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1381

4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1381

4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-47 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-48 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-49 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-50 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-51 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-52 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-53 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-54 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1382

4-55 جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1382

4-20 نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-21 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-22 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-23 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-24 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-25 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-26 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-27 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1382

4-56 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-57 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-58 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-59 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-60 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-61 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-62 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-63 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-64 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-65 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-66 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-67 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب سال 1383

4-68 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-69 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-70 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-71 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1383

4-72 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-73 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1383

4-28 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-29 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-30 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-31 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-32 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-33 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-34 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-35 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-36 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-37 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1383

4-74 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-75 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-76 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-77 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-78 جدول آزمون t زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-79 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-80 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-81 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-82 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-83 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-84 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-85 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1384

4-86 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-87 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-88 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-89 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-90 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-91 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-92 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-93 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب سال 1384

4-38 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-39 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-40 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-41 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-42 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-43 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-44 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-45 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-46 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-47 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1384

4-94 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1385

4-95 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-96 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-97 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1385

4-98 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-99 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-100 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-101 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-102 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-103 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-104 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب سال 1385

4-105 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-106 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-107 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-108 جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی سال 1385

4-109 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-110 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-111 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب سال 1385

4-48 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-49 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-50 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-51 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-52 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-53 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-54 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-55 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-56 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

4-57 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت سال 1385

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1380

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1381

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1382

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1383

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1384

فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن سال 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

صفحه

 

شماره عنـــــــــــــوان

1-1 افشاي تعهدات‌قراردادي.................................................................................... 55

1-2 اطلاعات مربوط به شركت هاي مورد بررسي در ارتباط با تامين مالي خارج از ترازنامه........................ 104

1-3 خلاصه نتايج حاصل از آزمون‌هاي آماري بين سالهاي 1380-1385 .................................................135


فهرست شکلها

 

شماره عنـــــــــــــوان صفحه

1-1 انرون چگونه از شركتها با اهداف خاص براي تامين مالي خارج از ترازنامه استفاده

مي كرد .......................................................................................................................... .............................39

 


 

 

فصل اول

كليات پژوهش


1-1 مقدمه

با توجه به شتاب فرآيند علم و تكنولوژي در جهان صنعتي امروز، هر رشته اي از علوم به گرايشهاي تخصصي بيشتري تقسيم شده است. اين تقسيم بندي به خودي خود و بنا به نياز و ضرورت و پيچيدگيهاي روز افزون صنعت بوجود مي آيد. دنياي اقتصاد و روابط بين متغيرهاي اقتصادي و مالي هم از اين تحولات مستنثني نبوده است ومسائل اين رشته نيز روز به روز پيچيده تر و مشكل تر از قبل مي شود، بخصوص پول و بازارهاي سرمايه كه نقش مهم و تعيين كننده اي در اقتصاد دارند. تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور در رشد شركت نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. توانايي شركت در تامين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركتها به حساب مي آيند[1] . يكي از بزرگترين چالش هاي شركتها براي ادامه فعاليتشان كمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه اي است كه شركتها را به انتخاب و تعيين روشهاي تامين مالي كوتاه مدت يا بلند مدت به طرق مختلف ترغيب و تشويق مي كند[2]. تصميم گيريهاي مربوط به تامين مالي توسط شركتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمايه وهمچنين تعيين و انتخاب بهترين شیوه تامين مالي و تركيب آن مي باشد در نتــــيجه يك شركت مي تواند از طريق تغيير در مواردي مانند سود هر سهم، خط مشي تقسيم سود، زمانبندي مدت و ريسك سودآوري و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالي هر واحد اقتصادي از منابع داخلي و خارجي تشكيل شده است، منابع داخلي شامل جريانهاي نقدي حاصل ازعمليات، وجوه حاصل از فروش داراييها ومنابع خارجي شامل استقراض از بازارهاي مالي و انتشار اوراق بهادار مي باشد.[3]

با بوجود آمدن نوآوريهاي مالي عمده اي كه در دهه 1980 شكل گرفت شركتها به روشهاي نويني از تامين مالي روي آوردند كه نيازهاي مالي خود را نه از طريق روشهاي متداول و رايج بلكه از طريق روشهاي تازه ودر مواري ابتكاري برآورده كردند كه اين مسئله منجر به پيدايش بحث هاي نوين در چگونگي ثبت وارائه اين نوع از تامين مالي توسط شركتها در گزارشهای مالي و در نشريات تخصصي حرفه حسابداری شد[4]. در اين پژوهش تلاش مي شود ماهيت و روشهاي تامين مالي خارج از ترازنامه و همچنين به اختصار دلائل استفاده توسط شركتها و در نهايت بررسي امكان تشخيص استفاده از اين نوع تامين مالي در شركتها توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.


1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع

موضوع روشهاي تامين مالي [5]براي شركتها همواره از جمله موضوعات بحث بر انگيز بوده‌ است. مساله مورد بحث در اين پژوهش شناخت يكي از روشهاي تامين مالي تحت عنوان"تامين مالي خارج از ترازنامه" (OBSF) [6] و بررسي چگونگي تشخيص آن توسط حسابرسان مستقل مي باشد.

توضيح اصطلاح تامين مالي خارج از ترازنامه قدري مشكل است، اين مشكل ابتدا در هنگام نگارش درباره اين موضوع بوجود مي آيد. بطور طبيعي فرض و قاعده براين است اقلامي كه قطعيت دارند به ترازنامه تعلق دارند و اقلامي كه قطعي نيستند از اين قاعده مستثني مي شوند. اثر عملي معاملات خارج از ترازنامه اين است كه اين گونه معاملات بصورت نمايش كامل از فعاليت اصلي در حسابها نشان داده نمي شوند كه اين امر ناشي از يكي از دو دليل زير است:

  • يا امكان دارد اقلام بوجود آمده از معامله به طور خالص در حسابها آورده شوند مانند خارج کردن وامهای دریافتی در برابر دارائی‌هایی که برای تامین مالی تضمین گذاشته شده‌اند.

·يا ممكن است اقلام حاصل از معاملات بصورت كامل از حسابها خارج شوند به اين صورت كه اين اقلام را بر اساس مبنايي به عنوان تعهدات آتي ارائه مي كند ونه بصورت دارايي‌ها و بدهيهاي فعلي مانند( تعهدات اجاره هاي عملياتي، تعهدات پرداخت يا دريافت نشده قراردادها يا قراردادهاي كالاهاي اماني و بدهيهاي احتمالي غير عملياتي).

نتيجه هر دو حالت اين است كه ترازنامه به كمتر ارائه كردن (كم نمائي) داراييها و بدهيها ازآنچه كه واقعاً هستند اشاره مي كند. و نسبتهاي مالي بهتري ارائه مي شود، مانند نسبتهاي اهرمي و بازده سرمايه بكار گرفته شده.

 

1–صادقي- ر- نشريه تحقيقات مالي شماره2-استراتژي تامين مالي بلند مدت شركتها- اسفند 1383

2– بیگلو-م- سال شانزدهم- ماهنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر- شماره 161-منابع تامین مالی شرکتها- مهر 1384

3-– رحیمیان- ن- اسفند 1380- مجله حسابدار شماره 146- تاملی در شیوه های تامین مالی در واحدهای اقتصادی

 

1–اكبري – ع- مجله بانك توسعه و صادرات-آشنايي با فرآيند مالي- خرداد 1384

[5]-Financing

[6]- Off-Balance Sheet Financing(OBSF)


مبلغ واقعی 6,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 87

پرفروش ترین ها


مطالب تصادفی

  • دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش (به همراه پاسخ نامه کامل
  • مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
  • مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین 30 ص
  • سمينار كارشناسي ارشد (عمران) 197 ص
  • تزینات سنگی 187 ص

خراسان جنوبی شهرستان قاینات

تمامی محصولات ما با قیمت بسیار مناسب در سایت قرار میگیرد.