تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

همه چی ارزونه !!!

تمامی فایل ها با تخفیف ویژه در سایت قرار میگیرد. در ضمن برخی محصولات سایت در جمعه با تخفیف 80 درصدی ارائه میشود ...


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بنظر شما دوستان گرامی چه مطالبی در سایت قرار داده شود ؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 177
 • بازدید دیروز : 172
 • بازدید کل : 178224

پروژه سازه های بتن آرمه


پروژه سازه های بتن آرمه

فهرست مطالب پروژه

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی

 1. تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد...................................................................................4 تا 7
 2. طراحی نهايی دالها..........................................................................................8 تا 61
 3. ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستونها...........................................................................62
 4. تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها...........................................................63 تا 78
 5. آناليز قابها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(1.0D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستونها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستونها و لنگرهای مربوطه.....................79 تا 130
 6. محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله............................................131 تا 140
 7. تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف...141
 8. آناليز قابها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه.................................................................................................... 142 تا 167
 9. ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای 5 و8 برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستونها در طبقات...168 تا 266
 10. طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد..267 تا 310
 11. طراحی نهايی ستونها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی....................................................................................................311 تا 344
 12. طراحی پله ها............................................................................................345 تا 350
 13. طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين.........................................351 تا 359
 14. طراحی شالوده های ساختمان.....................................................................360 تا 375
 15. اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله................376 تا 390
 16. کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی.................................................................................................... 391 تا 415
 17. برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد)..........................................416 تا 429

 

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه

 

-ترسيم مقاطع سه تيپ کف و تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه از نوع دال با ضخامت يکنواخت باشند.

مقاطع تيپ های کف(پارکينگ, مسکونی و بام) در نقشه های پيوست ترسيم شده است.

 

الف ) تعيين ضخامت دال :

سيستم دال اين ساختمان دو طرفه مي‌باشد كه بر اساس روابط موجود براي دالهاي دوطرفه ، براي حدس اوليه ابعاد داريم :

 

h = 1/160 (محيط)

ضخامت دال در بزرگترين چشمه :

h = 1/160 ( 2 * (5.1+5.2) ) = 12.875 ~ 13 cm

 

بنابراين با فرض يکنواخت بودن ضخامت دال, مقدار 15 سانتی متر بعنوان ضخامت دال پيشنهاد می شود.

ب)محاسبه بار کف ها:

- دال بتني بام و خرپشته

براي پوشش كف در بام و سقف خرپشته از آسفالت استفاده شده است.

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

110

1

2200

0.05

آسفالت

15

-

-

-

قير گوني در دو لابه

160

1

1600

0.1

پوكه براي شيب بندي

360

1

2400

0.15

دال بتني

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 690 kg/m2

 

-دال بتني در طبقات :

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

110

1

2200

0.05

موزاييك و ملات

80

1

1600

0.05

پوكه

360

1

2400

0.15

دال بتني

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 595 kg/m2

مقدار 5 سانتيمتر پوكه براي ايجاد فضاي مناسب جهت انتقال و جاسازي تجهيزات در نظر گرقته شده است.

-دال بتني طبقه همکف :

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

42

1

2100

0.02

ملات ماسه سيمان

91

1

1300

0.07

پوكه

360

1

2400

0.15

دال بتني مسلح

21

1

2100

0.01

پوشش کنيتکس

جمع : 514 kg/m2

ج)محاسبه بار سطحی ديوارها:

الف)ديوارهای داخلی(تيغه ها):

براي ديوار داخلي , از دو لايه نازك كاري ( گچ و خاك , سفيد كاري ) استفاده شده است. (جزئيات مطابق ديتيلها)

وزن واحد سطح

تعداد

وزن واحد حجم

ضخامت به متر

 

85

1

850

0.100

آجر مجوف

48

2

1600

0.015

گچ و خاك

13

2

1300

0.005

سفيد كاري

جمع :146 kg/m2

وزن اين تيغه ها بصورت گسترده همراه با بارهای زنده به حساب می آيد.

 

ب ) ديوار پيراموني :

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

56

1

2800

0.02

سنگ گرانيت

44

1

2200

0.02

ملات پشت سنگ

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 315 kg/m2

 

وزن واحد سطح براي ديوار پيراموني در جهت ديوار برشی برابر kg/m2 315 ميباشد.

با احتساب 40 درصد بازشو در جهت قاب خمشی داريم :

 

وزن واحد سطح ديوار در جهت قاب خمشی =315×( 1 – 0.4 ) =189 kg/m2

 

ج ) ديوار برشي :

 

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

56

1

2800

0.02

سنگ گرانيت

44

1

2200

0.02

ملات پشت سنگ

612

1

2450

0.25

بتن مسلح

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 757 kg/m2

 

ب ) ديوار داخلی(دور راه پله) :

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

48

2

1600

0.015

گچ و خاك

13

2

1300

0.005

سفيد كاري

جمع : 231 kg/m2

ب ) دورچينی بام :

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر

m

 

170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

56

1

2800

0.02

سنگ گرانيت

84

2

2100

0.02

ملات پشت سنگ

جمع : 310 kg/m2

د)خلاصة بارهای گستردة کف ها:

بارهای گسترده هر کف شامل بارهای مرده و زنده است: که بارهای مرده عبارتند از: وزن دال و تيغه ها. بنابراين داريم:

بار زنده(kg/m2)

بار مرده(kg/m2)

کف طبقه

مجموع((kg/m2

بار معادل تيغه ها(kg/m2)

وزن کف(kg/m2)

500

660

146

514

همکف

200

741

146

595

طبقات

150

690

-

690

بام

البته در راه پله های طبقات بار زنده بعلت کاربری مسکونی ساختمان برابر با 350 kg/m2در نظر گرفته شده است.

 

-طراحی نهايی دالها:

دال مورد استفاده در اين ساختمان در چهار لبة خود متکی بر ديوار يا تيرهای قوی می باشد. همة دالها دارای شرايط زيرند:

1-در چهار طرف روی تيرها يا ديوارهايی تکيه دارند.

2-
رابطة زير در مورد تيرهای زيرسری صادق است:

 

که در رابطة فوق:

bw=عرض جان تير که برابر با 40 سانتيمتر است.

hb=ارتفاع کل تير که برابر با 50 سانتيمتر است.

ln=دهانه آزاد که حداکثر مقدار آن در بزرگترين چشمه برابر با 520-40=480 cm است.

hs=ضخامت دال که برابر با 15 سانتيمتر است.

3-نسبت طول آزاد دالها به عرض آزاد آنها, کوچکتر يا مساوی 2 می باشد.

4-بارهای وارد بر دالها, همه بارهای قائم بوده و بصورت يکنواخت پخش شده اند.

بنابراين تمام اين دالها شرايط آئين نامه بتن ايران را برای دالهای دوطرفة متکی در لبه ها ارضاء می کنند. در هر طبقة اين ساختمان 7 نوع دال داريم که اينها در نقشة تيپ بندی دالها رسم و نشان داده شده اند. دال تيپ 8 مربوط به دال سقف خرپشته است و مثل دال بام بارگذاری می شود.

برای طراحی اين دالها از روش ضرايب جدولی استفاده می شود. بعنوان مثال برای دال تيپ 2 واقع در طبقة سوم داريم:

ضخامت اولية دال:

ضخامت اولية دال طبق مرحلة قبل برابر با 15 سانتيمتر انتخاب می شود.

محاسبة بار نهايی وارد بر دال:

طبق بارهای حاصله در مرحلة قبل بار مردة اين طبقه برابر با 7.41 KN/m2 و بار زندة آن برابر با 2 KN/m2 می باشد. در نتيجه:

wu=1.25wD+1.5wL=1.25×7.41+1.5×2=12.2625 KN/m2

تعيين لنگرهای طراحی:

طول دهانة کوتاه برابر با 5.0 متر و طول دهانة بلند برابر با 5.2 متر می باشد و در نتيجه m برابربا 0.96 خواهد شد و ضرايب لنگر و برش براساس اين m درون يابی می شوند.

لنگر منفی در لبة ممتد دال

(در امتداد دهانة کوتاه)M-=0.037×12.2625×5.02=11.343 KN.m/m

(در امتداد دهانة بلند)M-=0.057×12.2625×5.22=18.90 KN.m/m

لنگر مثبت

در امتداد دهانة کوتاه:

(بار مرده)M+=0.0216×9.2625×5.02=5.00 KN.m/m

(بار زنده)M+=0.0304×3×5.02=2.28 KN.m/m

کل M+=7.28 KN.m/m

در امتداد دهانة بلند:

(بار مرده)M+=0.0214×9.2625×5.22=5.36 KN.m/m

(بار زنده)M+=0.0276×3×5.22=2.24 KN.m/m

کل M+=7.60 KN.m/m

لنگر منفی در لبة غيرممتد

(در امتداد دهانة بلند)M-=3/4×7.60=5.7 KN.m/m

چون چشمة مذکور در امتداد دهانة کوتاه خود لبة غيرممتد ندارد, مقدار لنگر غيرممتد در امتداد آن دهانه برابر با صفر فرض می شود.

حال ظرفيت خمشی حداکثر ضخامت 150 ميليمتر را تعيين می کنيم.

چون شرايط محيط ملايم است, مقدار پوشش بتن برای دالها برابر 25 ميليمتر در نظر گرفته می شود.

d=h-cover=150-25=125 mm


b=1000 mm

 

Asmaxmaxbd=0.0203×1000×125=2537.5 mm2

 

Mr=Assfy)(d-0.5a)=2537.5×0.85×400×(125-0.5×67.7)=78.765 KN.m/m

ملاحظه می شود که لنگر فوق از تمام لنگرهای موجود بزرگتر می باشد, در نتيجه احتياج به هيچ گونه فولاد فشاری نداريم.

تعيين فولاد حداقل:

فولاد حداقل=0.0018bh=0.0018×1000×150=270 mm2/m

محاسبة فولاد گذاری:


برای تعيين سطح مقطع فولاد ها از رابطة زير استفاده شده است:

 

که Mu حداکثر لنگری می باشد که برای فولاد طراحی می شود.

در نتيجه داريم:

سطح مقطع فولادهای دهانة کوتاه(d=125 mm)

(لبة ممتد)M-=11.343 -> As=274.95 mm2/m (Ф10at280 , As=280.5 mm2/m)

M+=7.280 -> As=174.54 mm2/m

چون مقدار فوق از فولاد حداقل(Asmin=270 mm2/m) کمتر است, پس برابر با فولاد حداقل در نظر گرفته می شود,

As=270 mm2/m (Ф10at290 , As=270.8 mm2/m)

(لبة غيرممتد)M-=0 -> As=Asmin=270 mm2/m (Ф10at290 , As=270.8 mm2/m)

 

سطح مقطع فولادهای دهانة بلند(d=115 mm)

(لبة ممتد)M-=18.90 -> As=514.00 mm2/m (Ф10at150 , As=523.6 mm2/m)

M+=7.600 -> As=198.96 mm2/m

چون مقدار فوق از فولاد حداقل(Asmin=270 mm2/m) کمتر است, پس برابر با فولاد حداقل در نظر گرفته می شود,

As=270 mm2/m (Ф10at 290 , As=270.8 mm2/m)

(لبة غيرممتد)M-=0 -> As=Asmin=270 mm2/m (Ф10at 290 , As=270.8 mm2/m)

 

فولادهای نوارهای لبه ای

در هر امتداد لنگر متوسط در نوار لبه ای مساوی ⅔ لنگر نوار ميانی است. بنابراين کافی است در نوار لبه ای, فاصلة ميلگردهای بدست آمده برای نوار ميانی در 1.5 ضرب شود. البته فاصلة حداکثر ميلگردها نبايد از h=3×150=450 mm يا 350 ميليمتر تجاوز نمايد. پس داريم:

لبة ممتد در امتداد دهانة کوتاه=(Ф10at350)

وسط دهانه در امتداد دهانةکوتاه= (Ф10at350)

لبة غيرممتد در امتداد دهانة کوتاه=(Ф10at350)

لبة ممتد در امتداد دهانة بلند=(Ф10at220)

وسط دهانه در امتداد دهانة بلند= (Ф10at350)

لبة غيرممتد در امتداد دهانة بلند=(Ф10at350)

انتخاب نقاط قطع ميلگردها:

نقاط قطع ميلگردهای دال در هر جهت در نقشه های پروژه ترسيم شده است.

کنترل برش:

بار کل نهايی دال=WU=5.0×5.2×12.2625=318.83 KN

شدت بار گستردة يکنواخت روی تير بلند=0.63/2×1/5.2×318.83=19.31 KN/m

شدت بار گستردة يکنواخت روی تير کوتاه=0.37/2×1/5.0×318.83=11.80 KN/m

و

مقاومت برشی مقطع=Vc=0.2Фc√fcbd=0.2×0.6×5×1000×125×10-3=75 KN/m

ملاحظه می شود که مقاومت برشی مقطع از برشها موجود بيشتر است و مقطع دال در برابر نيروهای برشی مقاوم است.

همچنين با توجه به ضرايب برش, 63% از بارها در امتداد دهانة کوتاه و 37% بقيه در امتداد دهانة بلند حمل می شوند.

محاسبة تغييرشکل دال:

محاسبات مربوط به تغييرشکل تحت بارهای بدون ضريب صورت می گيرد. با توجه به اينکه لنگرها بر اساس بارهای نهايی(بارهای بدون ضريب) محاسبه شده اند, لازم است بر ضريب بار تقسيم گردند, تا لنگر ناشی از بارهای خدمت بدست آيند.

Mbl=1/1.5×2.24=1.493 KN.m/m

 

Mbd=1/1.25×5.26=4.288 KN.m/m

 

Ec=5000√25=25000 N/mm2

 

Ig=1000×1503/12=281250000 mm4

 

EcIg=7.03125E+12

 

l=3/32×1.493×106×52002/7.03125E+12=0.54 mm

 

d=1/16×4.288×106×52002/7.03125E+12=1.03 mm

چون ρ برابر صفر است و با فرض محاسبة حداکثر نشست در بيش از 5 سال, تابع زمان ζ برابر با 2 خواهد شد, پس تغييرشکل کل ناشی از بار مرده برابر خواهد بود با:

کل ∆d=(1+λ)∆d=3.09 mm

T=∆l+∆d=3.63 mm

مقدار خيز مجاز برابر با 360/1 طول دهانة کوتاه است, که برابر با 14 ميليمتر می باشد, که از خيز محاسبه شده کمتر است, پس از نظر خيز دال قابل قبول است.

بدين ترتيب دال تيپ 2 واقع در طبقة سوم طراحی شد. طراحی بقية دالها نيز در جداول صفحة بعدی آورده شده است.

 

 


مبلغ واقعی 7,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 40

پرفروش ترین ها


مطالب تصادفی

 • دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش (به همراه پاسخ نامه کامل
 • مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
 • مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین 30 ص
 • سمينار كارشناسي ارشد (عمران) 197 ص
 • تزینات سنگی 187 ص

خراسان جنوبی شهرستان قاینات

تمامی محصولات ما با قیمت بسیار مناسب در سایت قرار میگیرد.