تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

همه چی ارزونه !!!

تمامی فایل ها با تخفیف ویژه در سایت قرار میگیرد. در ضمن برخی محصولات سایت در جمعه با تخفیف 80 درصدی ارائه میشود ...


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بنظر شما دوستان گرامی چه مطالبی در سایت قرار داده شود ؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 545
 • بازدید دیروز : 240
 • بازدید کل : 58146

پایان نامه کامپیوتر 250 صفحه - بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP)


پایان نامه کامپیوتر 250  صفحه  -   بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP)

 

‫1.1 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10

‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي:

‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪ post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮلﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاياﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎيﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري راﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

 

2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ:

‫اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي از ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ، ﺳﺎدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. در اﻳـﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪﺳﺎزي اﻧﺒﺎر داده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.

3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار:

‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ درزﻣﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﻮد ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ مي شدند؟

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺟـﻮد و ﻫـﻢ ﺧﺮﻳـﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﺖ . اﻣـﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰاتﺷﺒﻜﻪ اي را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎي اﻳﻨﺘﻞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮروي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ذﺧﻴـﺮه ﺳﺎزي را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ؟

‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ادﻏﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ‫ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ي وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‫ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ و اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.

‫4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ، اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ . ﺣﺬف داده ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺷـﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ و دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن اﻳـﻦ ﻣـﻮارد و ﺑـﺎ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮد .

‫5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي :

ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوزﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻛﺎري )ﺗﺠﺎري( ﺑﻪ ﻃﺮف وب ﭘﻴﺶ رﻓﺘـﻪ اﻧﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮورﮔﺮ وب و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮا ه را ﻣـﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاري وﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي دﺳﻚ ﺗﺎپ ﺧﺎص را ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮدﻛﺎر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺑـﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ 42 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪfronts‪storeﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ‪back-officeﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺮت، ﺻـﻮرت ‫ﺣﺴﺎب ، و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ.

‫6-1-1 ‪ Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g:

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد.ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺷـﺒﻜﻪ اوراﻛـﻞ ﻳـﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10gﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮدي اوراﻛﻞ ‪10gوﻣﺪﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اوراﻛـﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ،ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﻛﺰي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد.اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در اراﺋﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳﺖ . ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺠـﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻛـﺪام ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ داده ﺷـﺪه راﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﺪه،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وآﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.ﻳﻜـﻲ از اﺟﺮاﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ،ﭘﺮوژه ‪SETI@homeاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻫﻮش ﻣﺎورا اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 1991 درداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳـﻴﮕﻨﺎل رادﻳـﻮﻳﻲ از ﺗﻠـﺴﻜﻮپ رادﻳـﻮﻳﻲ ‪Arecibonvدر ‪Puerto Ricoﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫـﺮ روزه داده ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﭘـﺮدازش ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از داوﻃﻠﺒـﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﺎن ﺑﻴﻜﺎري ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮ از 5 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ از 622 ﻛﺸﻮر ﻧﺮم اﻓﺰاري را داﻧﻠﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﭼﻴﺰي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را در زﻣﺎﻧﻬﺎي ‪ off-peakﭘﻴﻚ ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ ﭘﺎك ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮدازش ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ را ﻫـﻢ در ﺳـﺨﺖ اﻓﺰار و ﻫﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار داده اﺳﺖ . ‪Blade farms ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﭘﺮ ﺳـﺮﻋﺖ اﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮﺷـﻪ اي اوراﻛـﻞ RACﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳـﻪ اي ﺑـﺮاي ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ارزان ﻗﻴﻤﺖ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺬﻳﺮي اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ را وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺘﻌـﺎدل‫ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻧﻮدي در ﮔﺮوه(ﻛﻼﺳﺘﺮ) دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ از ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎري ﻧﻮد ﺧﺮاب اﺳﺖ ،ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .

درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻣﺮوزي ﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ و ﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدر آﻳﻨﺪه ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤـﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎ را ﺧﺮﻳـﺪاري ﻛﻨﻨﺪ . در ﻣﺮﻛﺰ داده ﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

‫2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ،ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣـﺎوي داده ﻫﺎ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، ﻣﺮﻛﺐ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

 

1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

‫آﻳﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎرﻳﺘﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .؟ ﻳﺎ آﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 2 ﻛـﺎرﺑﺮ وارد ﺟﻠـﺴﻪ اي ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻓـﺮوش ﻣـﺎه ﻣـﺎرس 500 ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر اﺳـﺖ و دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 524 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛـﻪ داده ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش در ﻫﺮ ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻋﻠـﺖ آن و اﺻـﻼح اﻳـﻦ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ دارد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﺑﺮداري ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ آن ﻛﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ داده ﻫﺎ را از ﻫﺮ دو روي اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﻲ آﻧﻬﺎ را ادﻏﺎم ﻛﻨﻴﺪ ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد ؟آﻳـﺎ ﻧﻴـﺎز اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮاي ﭘﺮس و ﺟﻮي آن ﻻﻳﻦ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اي ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻨﻴﺪ.‫آﻳﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺖ دارﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ را ﻗـﺎدر ﻫـﺴﺘﻴﺪ آن ﻻﻳـﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ؟آﻳﺎ ﺳﻄﺢ درﺳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎي ﺗـﺎرﻳﺨﻲ را ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠـﺪد از ﺳـﺎﺧﺘﺎر‫ ﮔﺰارش ﻧﻴﺮوي ﻓﺮوش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ؟ اﻧﺒﺎر داده ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

‫3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ:

‫در دﻫﻪ 1970 اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺠﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت روزﻣﺮه ﻣـﺸﺎﻏﻞ را ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺠﺎرﺗﻬـﺎي ﺑـﺰرگ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي آﻧﻬـﺎ ،و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮار دادن داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع دﻳﺴﻜﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﺎﻳﺪ درك ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ در دﻳﺴﻚ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ داده ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي از ‪Cobolﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔـﺰارش ﺟﺪﻳﺪ روزﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد. ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﭼﺎپ و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﺳـﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛـﺎﻓﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴـﺸﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي وﺟﻮد داﺷﺖ .وﻗﺘﻲ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘﺮدازﺷـﮕر ﺗﺮاﻛﻨﺸﻲ آن ﻻﻳﻦ ‪(OLTP)ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1970 و اواﻳﻞ 1980ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 11-‪Digitals PDPو 780/11 ‪VAX ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردﻧﺪ . داده ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪CODAYSLذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﺮاي درك و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﺗﻤـﺎم اﻳﻨﻬـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮﻛﺮد . در ﺳﺎل 1979 ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑـﺎ ﻣـﺪل ‫راﺑﻄﻪ اي ،داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ در ﺟﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ روﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ، ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮي ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻄﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ.ﻓﻬﻤﻴـﺪن ﻣـﺪل راﺑﻄﻪ اي آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد واز زﺑﺎن ‪SQLﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه اﻧـﺪ.. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑـﻮد . ﭘـﺲ از آﻣـﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ‫ﭘﺮس و ﺟﻮي وﻳﮋه ،ﮔﺰارش و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ‪PCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه/ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘـﻴﺶ رﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اوراﻛﻞ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1980 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻣﺠﺒـﻮر

ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراﻛﻞ ،‪PeopleSoftو ‪SAPرا ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎي راﺑﻄﻪ اي در دﻫﻪ 1980 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ،ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي‪ OLTPﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي راﺑﻄﻪ اي ﺑﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠـﻲ ﺗﺠـﺎرت ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫﺎﺷـﺎﻣﻞ سيستم هايي مانند پردازشگر دستو،ورود دستور، انبار،دفتر کل عمومي و حسابداري بود.

‫‪OLTPﺑﻄﻮراﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ رادرﻳﻚ زﻣـﺎن درﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ راﻳـﺞ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ دﻫﻨﺪ.در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻮرت ﺑﺮداري،ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داردﺗﺎاﻗﻼم ﺟﺪﻳﺪ راﺑـﻪ اﻧﺒـﺎر وارد ﻛﻨـﺪواﻗﻼم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه راﺣﺬف ﻛﻨﺪو ﻣﻘﺪارﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺗﻌـﺎدل ﻣﻮﺟـﻮدراﺣﻔﻆ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودي از ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﻌﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاداز ﻣﺤـﺼﻮل 222-‫95-111 ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺪام ﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره 45321 ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،آﺳـﺎن اﺳـﺖ. درﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ اي ﺑﺮروي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ‪OLTPﺗﻤﺮﻛـز ‫ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﻲ ‪TCP-Cﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.

‫1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده:

وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ‪OLTPﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔـﺴﻴﺮآن ﭼﺎﻟﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ . در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1980 و اواﻳﻞ دﻫﻪ1990 در ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑـﺎزارﺗﺠﺎرت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺰرگ (اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ اﻳﻨﻤﻮن ،ﭘﺪر ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺠـﺎري روزﻣـﺮه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن دﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در دﻳﺪن ﻣﺎوراء ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و دﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗـﺮي از ﺗﺠـﺎرت دارﻧـﺪ. ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺑﺮ روي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮ دارد . ﻳـﺎ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮوﺷﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ دﻗﺖ دارد.ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻗـﺖ دراﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ ،داده در اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ‫5 ﺗﺎ 10 ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ‫اﻧﺒﺎر داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎوراء در داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ،ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن داده ﻫﺎ اﺳﺖ . وﻗﺘﻲ داده ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ[1] ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨـﺪه اوراﻛﻞ[2]، ﭘﺮس و ﺟﻮي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻧﻤﻮدار ﮔﻴﺮي، ﮔﺮاف ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﮔﺰارش دﻫـﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد اوراﻛـﻞاﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺘﻲ ،ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺘﻲ1 و ﻣـﺸﺎﻫﺪات ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي ﭘﺮس و ﺟﻮ دارد .ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OLAPﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻳﻚ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﻣﻜﺮرا ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﻴﺪن ﺳﻮاﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮد اﻣﺴﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اي ﻧﻴـﺎز دارد ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮي ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ‫از اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش اﻳـﻦ ﻣـﺎه را ﺑـﺎ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺖ ‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﺘﺮي در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﺗـﺎ ﻓـﺮوش را در ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﺎزده ﺗﺮ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺘﻔﺎوت دارد :

‫ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي داده ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﻏﻠﺐ از دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳـﺎ دﻗـﺖ در اﻟﮕﻮﻫـﺎ و ‫روﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪OLTP ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬـا (E-R)ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﻲ ﺷﻮد،و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺑﺎ‫اﺗﺼﺎل ﻛﻠﻴﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻣﺎن اﺟﺮا اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ‪OLTPﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد از ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻي ﺗﺮاﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادن داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻳﻚ ﺟﺪول و ﺣﺬف اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از داده ﻫﺎ ،از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﺘﻌـﺎرف ﺳـﺎزي داده ﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮا ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﻧﺪ . دوﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓـﻲ شوند.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎرداده ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮس وﺟﻮ از داده ﻫﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ داده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . راﻟﻒ ﻛﻴﻤﺒﻞ[3]اوﻟﻴﻦ ﺳـﺨﻨﮕﻮي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪل ﺳـﺎزي اﺑﻌـﺎد و ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه انبار داده ﺗﻮﻟﻜﻴﺖ[4] ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎره اي ، روش ﺟﺪﻳـﺪي ازﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده را ﺑـﺮاي ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻛـﺮدن ‫ﭘﺮدازش‪ OLAPﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺟﺮا ﺑﺮاي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده . ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪﻟـﺴﺎزي اﺑﻌـﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻴﻮه اﺑﻌﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺪﻟـﺴﺎزي . داده ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘـﻲ وﺟـﺪوﻟﻬﺎي اﺑﻌـﺎدي ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ.دادﻫﺎ را در روﺷﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛـﺎرﺑﺮان اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮوش ﺑﺼﻮرت ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺼﻮرت ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش ﺣﻘﺎﻳق(facts) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻞ اﺑﻌﺎد داده ﻫﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي[5] و ﻣﺠﻮد اﻓﺰوﻧﮕﻲ[6] ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ هاي بعد ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻳـﻚ ﻃﺮاﺣـﻲ ‫واﻗﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اوراﻛﻞ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻃﺮﺣﻬﺎي اﺑﻌﺎدي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدي را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎره اي راﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﺪوﻟﻬﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ، اﺑﻌﺎد را ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ تا ‫ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

در ادامه طراحي يک انبار را بررسي مي کنيم، پيشنهاداتي که در اين زمينه مطرح است عبارتست از:

1)هرگز از قبل يک پايگاه داده طراحي نکنيد.

2)يک پايگاه داده با سيستمي با نوع پردازش تراکنش طراحي کنيد.

3)يک سيستم پايگاه داده بسازيد.

ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺧﺮ را ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اوراﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ، اين موضوع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در‫داده ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺪون داده راﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎزد ،ﭼﺮا؟ زﻳﺮا ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﺮوع اﺻﻠﻲ[7] را ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ : ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺨﺰن را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ام . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﭼﻴﺴﺖ ؟ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺮدازش ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺪف ﻃﺮاح اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻨﺶ را ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎزد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاح ﺑﺎ اﻣﻴﺪواري ﻣﻲداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ از داده ﭘﺮس و ﺟﻮ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . ﻋﻤﺪﺗﺎَ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻓﻘﻂ رﻛﻮرد ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روز، ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺎه ﺟﺎري اﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﻮاع ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎد داده ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺘﺪاول و ﻗﺪﻳﻤﻲ‫ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و در ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺰن ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ، زﻳﺮا ﻗﺒﻼ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد‫ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻼس در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺰن داده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي وارد ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ، ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻗﺮار دارد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﻮاع ‫ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺨﺰﻧﺘﺎ ن اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ را ﻣﺤﺪود و ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻨﻲ را در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اش ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ،و در ﻋﻮض، ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي در ﻃﻮل روز ﺻﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﻓﺮدي در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮد وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺧﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ . اﻛﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﺨﺰن ، ﻫﺮ ﺷﻤﺎره اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ را ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮔﺮ در 12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻋﻮض اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﭻ داده ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪس ﻣﻴﺰد ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي دارد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪازد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ

‫داده ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ واﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ داده در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻏﻠﺐ ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺗﻠﻔﻦ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﺷﺪ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮاﺑﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، وﺳﻮﺳﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد . اداره ﻛﺮدن ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﺗﺮاﺑﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ رواﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎزدارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد . ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮس و ﺟﻮي آن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه‫ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ارزان، ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺰﺋﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ[8] ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺰن ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ داده روي ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد . ﺑﺎ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ،‫ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد

. 4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط –موجوديت (E-R)[9]استفاده نکنيد:

‫ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ از ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، زﻳﺮاﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺪل ﻣﺎ ﺟﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﻮﻧﺪ ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﻳﺪ اﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻳﺪ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻧﻈﺮ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ،ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده از ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻫﻤﺎن روش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ، اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺨﺰن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي ﭘﻴﺸﺘﺎز در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻟﻒ ﻛﻴﻤﺒﺎل از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻃﺮﻓﺪاري ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده اﻳﺪه ال اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ در ﺟﺮﺋﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ، ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ را درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰوﻧﮕﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻛﻨﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻳﻚ دﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﻜﺴﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ را در اﻣﺘﺪاد رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش در ﭘﺮدازش ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن داده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﭘﺎﻳﮕﺎه داده[10]ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ : آﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ را دارد ؟ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮدار را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه اش و ﺗﻐﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻃﻲ‫ﻋﻤﺮش روي داده ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮده ،و اﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي دﻗﻴﻖ اﺳﺖ .

ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن داده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روش را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ و آن را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺰن داده ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ . ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺸﻲ در ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻋﺎدي ﮔﺮاﻳﺶ‫دارد ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ، اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد:

ﻳﻚ راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ داده را از ﻳﻚ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﺟﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻳﻚ‫ﻣﻜﺎن و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آن ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬﺎراﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪ. ‫ﻳﻚ ﻣﺪل اﺑﻌﺎدي ، داده را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد ‫را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻣﺪﻟﻬﺎي اﺑﻌﺎدي،ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ ﻳﻚ راه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ از ﺣﻔﻆ داده ﻣﺘﺪاول و ﺗﺎرﻳﺦ را درﺷﻜﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد ﻛﻪ آن را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺳﺎزد و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻴﺴﺎزد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﺳﺖ ﺗﺠﺎري ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داده ﻫﺎي را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد، نشان دﻫﺪ که :

‫*ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮل )

‫*ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،36 ﻣﺎه آﺧﺮ )

*ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شود. ‫*ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ:

ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ را در ﺑﺮ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺪول در ﻣﺨﺰن داده اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺟﺪول ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﺨﺰن داده ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ‫ﻣﺸﺘﺮي و ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه است.‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از آن اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد 20 ردﻳﻒ در ﺟﺪول واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﺟﺪاول واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪول در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ردﻳﻒ را در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﺑﺰرگ درﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ داده واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ، داده اﻏﻠﺐ ﻋﺪدي اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش ﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد اﻗﻼم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه .اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ داده را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻛﻞ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي اﻣﺮوزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﺪ . ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ در آن داده در ﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي[11] ﺷناﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاح ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد . در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد رﻛﻮرد ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻃﻮل 24 ﻣﺎه زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﻀﺎد ﻧﻴﺎزي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﻦ ﻳﻚ رﻛﻮرد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﻜﺎﻟﻤه ﺘﻠﻔﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي در ﻳﻚ روز ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎ رﻛﻮردي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ‫ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ دارد ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ، ﺳﻄﺢ اﻗﻼم ﺗﺮاﻛﻨﺶ ، ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﺪاد ،وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ داده ﺧﻼﺻﻪ شده وجود دارد.

4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)

‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﺑﻌﺎدي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ از ﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ ﺟﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ اﺑﻌﺎدي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﺪوﻟﻬﺎي اﺑﻌﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺪول مرجع[12] ﺑﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﺎ[13] درﺑﺎره ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ از داده راﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﺑﻌﺪي را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل ، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺟﺪول واﻗﻌﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل[14]ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل از اﻳﻦ ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ داده ﻳﻚ ﺑﻌﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ:

آﻳﺎ داده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ اﻳﺴﺘﺎ اﺳﺖ ؟ و آﻳﺎ داده ﭼﻴﺰي را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ؟ ﻋﻤﺪﺗﺎً داده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول واﻗﻌﻲ ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ را ﻛﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻳﺪ را در ﺑﺮدارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﻫﺎ در ﺟﺪول واﻗﻌﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي ﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪوﻟﻬﺎي اﺑﻌﺎدي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺑﻌﺪ را‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻳﻚ ﺟﺪول واﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻬﺎردﻳﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ داده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻔﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ، 52 ردﻳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻳﺎ اﮔﺮ ﻛﺸﻮري ﻓﻘﻂ 15 ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ15 ردﻳﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺑﻌﺎد در اﻧﺪازه ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ 50000 ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮي 5 ﻣﻴﻠﻴﻮن ردﻳﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺑﻌﺎد ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎًﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 20 ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﺑﻌﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺨﺰن داده ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺟﺪول اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد ردﻳﻔﻬﺎ در ‫ﺟﺪول واﻗﻌﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ دارد.

5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن[15]:

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد، داده در ﻣﺨﺰن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻛﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ داده ﺑﺎ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ را دوﺑﺎره ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ[16] را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد . ﻃﻮري ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺨﺰن داده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮد ،ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل[17] ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺰن داده در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ETL اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻃﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي داده اﺗﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻓﺼﻞ هاي بعد ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد . ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞﻣﻴﺸﻮد .ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ وﻛﺎراﻳﻲ‫اوراﻛﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ،ذﺧﻴﺮهﻫﺎي ‫ﺣﺎﻓﻈﻪ داده ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ را در ﻣﺪل ﻣﺨﺰن داده ﺳﺎده[18] ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺮي را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎ در ﻛﺘﺎب ﻛﻤﻚ مي کند.

‫با توجه به اينکه اﻧﺒﺎرﻫﺎي داده همواره ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺑـﺎزار، رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي درﺳﺖ ﺗﺠﺎري ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داده ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫـﺮ ﻛـﺎﻻﻳﻲ ﻛـﻪ ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ‪OLTPﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، اﻧﺒﺎرﻫﺎي داده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺎدي دارﻧﺪ، و ﻳﻚ ﭘﺮس‫و ﺟﻮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎزي رﻛﻮردﻫﺎي زﻳﺎدي از اﻧﺒﺎر ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از داده دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻧﺒﺎر دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻨﻲ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ اﺳـﺖ. ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي ﺧﻮب در ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮﻳﻊ داده ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ دارد، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺤﻜﻤﻲ از ﺳﺮور و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺨﺖ اﻓـﺰاري در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ10g ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮس و ﺟﻮ در ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در اين بخش ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ را درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻨﻲ از ﻳﻚ اﻧﺒـﺎرداده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﻛﻪ او را ﻛﻞ ‪10gاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎر داده اي ﻛﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، را ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در فصل هاي بعدي ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي، و اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻌﻤﺎري اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﮕﺎه دقيق تري مي اندازيم.

‫ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﻢ از ﻣﻌﻤﺎري اﻧﺒﺎر داده، ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ. ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﺑﺮان و ﮔﺰارش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ داده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آدرس ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داده ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎن آور ﺑﺮ ‫روي ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ﭘﺮدازش ﻛﻨﺪ. رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳـﻢ ﭘـﺮدازش ﮔﺮﻫـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨـﻴﻢ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮدازش، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺮدازﺷﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ و دﻳﺴﻜﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺑﻜﺎر بردن حجم گسترده داده ارائه مي کند.ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻜـﺎر رود. ﺑـﺴﻴﺎري از اﻳـﻦ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺳﺮور ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮدازﺷﻬﺎ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮور اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد وﺟﻮد دارد. ﻳـﻚ روش ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﻣﻘﻴـﺎسﺑﻨﺪي، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي[19] اﺳﺖ درﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ، ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫـﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ درﻳﻚ روش ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اوراﻛﻞ، ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي واﻗﻌﻲ [20] ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ، داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از ﭘـﺮدازش ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛـﻞ وب ﻳـﻚ ادﻏﺎم ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ‪g10ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ‪RACرا در ﻳﻚ روش ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻌﺪاً در ادامهRAC را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫـﻴﻢ و‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ‪RACﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﭘﺬﻳﺮي و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر داده ﻣﺎن ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ.‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري اوﻟﻴﻪ از ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ اﻧﺪازﻳﻢ.

5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

1-5-1معماري سرويس دهنده:

تک پردازنده و معماري تک ديسکي

معماري چند ديسکي

معماري سرويس دهنده چند پردازشگر

معماري پردازنده موازي در سطح وسيع

2-5-1معماري پايگاه داده اراکل

‫اﻛﻨﻮن زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ.

نمونه اراکل و پايگاه داده

‫ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﺎر داده را از ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي داده، ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻳﻚ ﺷﻲء اوراﻛـﻞ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ[21] ﻣﻌﺮوف اﺳـﺖ) و ﭘﺮدازﺷـﻬﺎي ﭘـﺲ زﻣﻴﻨـﻪاي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ARCH، PMON،SMONاﺳﺖ.ﭘﺮدازﺷﻬﺎي ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪاي ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي داده دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧـﺪ و ﺟﻠـﺴﺎت ﻛﺎرﺑﺮ را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ.‫ﻫﺮ ﭘﺮدازش ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﺻﻲ از وﻇﺎﻳﻒ را ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوراﻛﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارزشدﻫﻲ آﻏﺎزي ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده ﻧﻴـﺰ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﻲﺷﻮد، و ‪SGAاز ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﭘـﺮدازشﻫـﺎي ﭘـﺲ زﻣﻴﻨـﻪ اي ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ. وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ، ‪ SGAدر ﺟـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬـﻢ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده ﻗـﺮار دارد. ‪ SGAﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﻮﻗـﺖ را در ﺑـﺮ دارد و واژهﻧﺎﻣـﻪﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اوراﻛﻞ و ﺛﺒﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره ﺑﻄﻮر دروﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، دادهﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺑﺮ دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮاي ادﻏﺎم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ‪SQLو ‪PL/SQLو ادﻏﺎم ﺟﺎوا براي اشيا جاوا را در بردارد.

 

‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء[22]: ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ‪RAC 10 g

وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه واﺣﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻢ اﺳﺖ، اﺟﺮا ذاﺗﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﺣﺎﻓﻈﻪاي ﻛﻪ در ﺑﺮ دارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻓﺮاﺗﺮ از ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ ‫دﻫﻨﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪RAC 10 gﺑﺎﺷﻴﻢ.

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اوراﻛﻞ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي داده ﭘﺎﻳﮕﺎه داده دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﺴﻚ ﻣﺸﺘﺮك از دﺳـﺘﻪ ﺳـﺮوﻳﺲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﺮدﻳﻢ، استفاده مي کند. RACﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻣﻮازي اوراﻛﻞ در اوراﻛﻞ ‪ 9iﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ.ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻴﺪي از ﻣﻌﻤﺎري ‪ RACاوراﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ[23] اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻳﻚ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﺑﺎﻻ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن ﮔﺮهﻫﺎ در ﻳﻚ ‪RACاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛـﺮد و داده را در ﻫـﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﮔـﺮهﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻓـﺮدي را از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ فعال مي سازد تا به عنوان يک حافظه پنهاني مجزا عمل کند. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ، ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﺷـﻲ اوراﻛـﻞ ﺑـﺎ آن درﮔﻴﺮ ﺑﻮده ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﺷﻲء ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﻗﺎﻟﺒﻬـﺎي داده اوراﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮهﻫﺎ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻗﺎﻟﺐ دﻳﺴﻚ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﻲء ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑـﺮ روي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻘﺎرن در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ دوﻣﻴﻦ ﺷﻲء ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺴﻚ از اوﻟﻴﻦ ﺷﻲء اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﻴﻨﻚ ﺑﻠﻮك ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ روي دﻫﺪ، زﻳﺮا ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر روي دﻳﺴﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻴﻦ اﺷـﻴﺎء ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛﻨـﺪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲﻫﺎي دﻳﺴﻚ در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺪون ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داده ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻲء ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دادهاي ﻛﻪ ﺑـﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ روش اﻏﻠﺐ ﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎل واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و وﻗﺖ ﮔﻴـﺮ‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت زﻳﺎد ﻧﻴﺎز دارد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺮﻳﻊ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲاش، ارﺗﺒﺎط را ﺑﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲﺑﺨـﺸﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ اﻣـﺎ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع، ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ اﺗﺮﻧﺖ 10 ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺗﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺟﺰا اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ و ﺟﺪا از ﺷﺒﻜﻪ اﺗﺮﻧﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻋﺎدي اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژيﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ‫‪Infinibandوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط دﻫﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰا را ﺳﺮﻳﻊ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.

اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ را ﺑﻴﻦ اﺷﻴﺎء در ﻳﻚ ‪RACﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨـﺸﺪ. ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ارﺗﺒـﺎط ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻨﺪﺗﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺴﻜﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي دﻗﻴـﻖ داده را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻲدارد. اﻳﻦ ﺷﻴﻮه درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي واﻗﻌﻲ، ﻳﻌﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺳـﺎزد و ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻲﺳﺎزد، ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ‪RACدر ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻗﺮار ﻣـﻲدﻫـﺪ و کاملا از مزاياي معماري قابل ارتقا استفاده مي کند.

‫ﻣﻌﻤﺎري ارﺗﻘﺎء‪ RACﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰودن ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اوراﻛﻞ ‪RAC ﺑـﻪ ﻳـﻚ دﺳـﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ‪CPUو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ راﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﺮس ﻣﻲﺳﺎزد.ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪﻧﺪ، ﭘـﺲ از آن ‪RAC ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﻮب ارﺗﻘـﺎء ﭘـﺬﻳﺮي را ﻧـﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺮهﻫﺎ در دﺳﺘﻪ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒـﻊ آزاد ﺑـﺮ روي ديگر گره ها استفاده کند.

 

‫ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ‪g10ﺷﺒﻜﻪ اي1:

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ‪ ، g10اوراﻛﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهاش را ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻤﺎري ‪ RACﻗﺮار ﻣﻲدﻫـﺪ‫و دوﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﻌﻤﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮسﭘﺬﻳﺮي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ وﭘﺮﻗﺪرت ﺷﺪه، دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي آﺳﺎنﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده، و ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻌﻤـﺎري ﺳـﺎزﻣﺎن دردﺳﺘﺮس اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ را ارزانﺗـﺮ ﻣـﻲﺳـﺎزد. اﻳـﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺟﺪا ﺷﺪهﺷﺎن و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮديﺷـﺎنﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي را اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ‫ﺷﺒﻜﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪g10رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ.اﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ دﺳﺘﻪ وﺳﻴﻊ، ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ و ﻳﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ از ذﺧﻴﺮه و ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻧﺎﺷـﻲ از ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ را ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ اراﺋﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﭘﺎﻳﮕـﺎه دادهاوراﻛﻞ ‪g 10ﺷﺒﻜﻪ اي ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﻧﺮماﻓﺰاري ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻـﻼح و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ اي از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه را ﻣﻘﺪور ﻣﻲﺳﺎزد.ﻗﺒﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﮕﺎه داده، ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه دادهﻣﺎن را ارﺟﺎع دادﻳﻢ، اﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺒﻜﻪ ايﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اوراﻛﻞ اﺟﺰا ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را در ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ‪g10ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪهاوراﻛﻞ اداره و اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ايg 10ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪي را ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﻳـﺮ فراهم مي کند.

‫ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن. ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎدي، ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده و ﻫﻤﻴﻦ ﻃـﻮر ﺳـﺮوﻳﺲدﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g 10را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن آﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻚ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه را اداره ﻛﻨﻴﺪ، را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷـﺒﻜﻪ اداره مي کند. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻼح ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎ ﺳﺎدهﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﮔﺮهﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻓﺮدي در ﺷﺒﻜﻪ. ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده اوراﻛﻞ ‪g 10 ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛـﺮدن ﻛﻨﺘـﺮل اﺟـﺮاي ﭘﺎﻳﮕـﺎه دادة مجزا است.

‫ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺮم اﻓﺰاري ، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺼﺐ و ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﻧﺮم اﻓﺰار اوراﻛـﻞ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮔـﺮهﻫـﺎي ‫ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﺷﺒﻜﻪ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻄﻌﺎت و ﮔﺮهﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ.

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮﻳﺎ ، ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺎ دﺳﺘﺮسﭘﺬﻳﺮي ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﻣﻲﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزد.ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮﺷﻪ اﻓﺰار . ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛـﻞ ‪g10ﺟﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﺑـﻴﻦ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺳﺎزد، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﭘﺮدازشﮔﺮﻫـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ اﻓﺰار ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد. داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧـﺴﺨﻪ ﻧـﺮماﻓـﺰار از ‫ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ را ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﻲ ﺧﻮﺷﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

 

[1] .DDS

[2] .Oracle Discoverer

[3] .Ralph Kimball

[4] .Data Warejousing Toolkit

[5] .denormalization

[6] .redundancy

[7] .Head

.

[8] .Aggregation

[9] .Entity Negation Ship (E-R)

[10] .DBA(DataBase Administrator)

[11] .Granularity

[12] .Refrence Table

[13] .Static

[14] .Products-key

[15] Warehouse Keys

[16] Surrogate Keys

[17] . Production Keys

[18] EASYOW

[19] .Clustering

[20] .Real Application Cluster

[21] .System Global Area(SGA)

[22] Scalable

[23] .Cashe Fosion


مبلغ واقعی 8,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 37

پرفروش ترین ها


مطالب تصادفی

 • موتورالکتریکی  200 ص
 • مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار 141 ص
 • مدار فرمان کولر 64 ص
 • مترو تهران و کرج 59 ص
 • ماشين بينايي و تصوير برداري ديجيتالي 130 ص

خراسان جنوبی شهرستان قاینات

تمامی محصولات ما با قیمت بسیار مناسب در سایت قرار میگیرد.